top of page

Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING (GDPR)

1.         Inleiding

 

Raymonda Fitness, vertegenwoodigd door Pauline GREEVE, met ondernemingsnummer BE0755 491 329, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacy beleid, kan u terecht bij de verantwoordelijke persoon zijnde mevr. Pauline GREEVE, bereikbaar op het adres te 2060 Antwerpen (België), Nachtegaalstraat 52, telefoonnummer +32496948365, of via e-mailadres info@raymondafitness.com.

 

De onderneming heeft een website: www.raymondafitness.com, waarop u o.m. de toepasselijke algemene voorwaarden kan terugvinden.

 

In wat volgt wil ik t.o.v. mijn cliënteel verduidelijken dat persoonsgegevens worden geregistreerd en verwerkt wanneer u deze bij het opvragen van informatie of het boeken van een sessie (via een contactformulier) vrijwillig meedeelt. Afhankelijk van de betreffende formulieren en de in te vullen gegevens, zal blijken welke gegevens worden verzameld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u de gewenste informatie of diensten correct te kunnen aanbieden, dit wil zeggen dat alleen de informatie en de gegevens worden opgeslagen en verwerkt die absoluut noodzakelijk zijn om op uw vragen te antwoorden of de sessie, hetzij andere gevraagde diensten te kunnen realiseren.

 

2.         Gegevens die Pauline GREEVE verwerkt

 

Pauline GREEVE verwerkt de persoonsgegevens doordat cliënten gebruik maken van haar diensten en/of omdat de cliënten deze gegevens zelf verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens dewelke Pauline GREEVE verwerkt:

 

 • voor- en achternaam,

 • adresgegevens,

 • telefoon- en GSM nummer,

 • e-mailadres,

 • IP-adres,

 • n.a.v. de gevraagde diensten verstrekte informatie per correspondentie, e-mail en telefonisch contact

 

 

3.         Verwerkingsdoeleinden

 

Pauline GREEVE verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar cliënten in het kader van de gevraagde dienstverlening voor fitness coaching en aanverwante diensten en producten.

 

Pauline GREEVE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en informatie hierover te verstrekken.

 

 • U te informeren over wijzigingen van diensten.

 

 • Om eindproducten bij u af te kunnen leveren.

 

 • Gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van sessies af te stemmen op kenbaar gemaakte voorkeuren.

 

 • Persoonsgegevens te verwerken als zij hier wettelijk toe verplicht is.

 

 • Het afhandelen van uw betaling.

 

4.         Rechtsgrond van de verwerking

 

De persoonsgegevens van de cliënten van Pauline GREEVE worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het kort ‘GDPR’ genoemd (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/4/2016).

 

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a. (toestemming), heeft de cliënt steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

5.         Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 

Pauline GREEVE heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over cliënten die jonger zijn dan 16 jaar tenzij daarvoor toestemming bekomen werd van ouders of voogd.

 

6.         Overmaken van persoonsgegevens aan derden

 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de cliënten worden gedeeld met andere vennootschappen dan wel overheden binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met verbonden dan wel een partner zijn van Pauline GREEVE.

 

Pauline GREEVE garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten met deze derden.

 

7.         Bewaarperiode van persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens zullen in beginsel bewaard worden gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

 

8.         Recht van inzage, verbetering, wissen, beperken, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

 

De cliënten van Pauline GREEVE hebben altijd recht op inzage van hun persoonsgegevens en kunnen deze laten verbeteren indien deze onjuist of onvolledig zijn, deze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hen betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

 

Bovendien hebben de cliënten het recht om een kopie van hun persoonsgegevens te bekomen.

 

De cliënten kunnen bezwaar indienen tegen de verwerking van hun persoonsgegevens of een deel hiervan door Pauline GREEVE.

 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen wordt aan de cliënten gevraagd om, in voorkomend geval, een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@raymondafitness.com.

 

9.         Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Pauline GREEVE neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens van cliënten tegen te gaan. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen dienaangaande kunnen cliënten contact opnemen met mevr. Pauline GREEVE, die bereikbaar is telefoonnummer +32496948365, of via e-mailadres info@raymondafitness.com.

 

Onder meer volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens van onze cliënten te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

 • Een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid worden gehanteerd op al de systemen die Pauline GREEVE gebruikt voor verwerking,

 

 • Pauline GREEVE maakt periodiek back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten,

 

 • Pauline GREEVE test en evalueert regelmatig de bestaande maatregelen en past deze waar nodig aan.

 

10.       Klachten

 

De cliënten beschikken over het recht om een klacht in te dienen bij:

 

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

11.       Wijziging privacyverklaring

 

Pauline GREEVE kan deze privacyverklaring steeds wijzigen en deze wordt regelmatig geactualiseerd om te voldoen aan de wettelijke vereisten.

bottom of page