top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten door een Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna "Klant" wordt genoemd).


2. Omschrijving producten en diensten

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.


3. Prijs

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.


4. Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.


5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

 

a. Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.

Bij bestelling is de aankoop in regel definitief. De Verkoper maakt in de regel de producten en diensten op maat van de Klant. Vanaf de bestelling wordt daarvoor de nodige tijd gereserveerd en de volledige training voorbereid, zodat volledige betaling voor de volledige sessies verschuldigd is, ook bij eventuele annulatie of afwezigheden.      

 

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

 

b. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de aankoop aan de Klant sturen, evenals een factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd.

 


6. Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.


7. Levering

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.

 

De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.

 

De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:

 

  • België en Nederland: binnen de 2 tot 3 werkdagen.

  • Europa: binnen de 3 tot 7 werkdagen.

  • Buiten Europa: binnen de 7 tot 10 werkdagen.

 

De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder.

 

a. Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.

Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

 

b. Fout in de levering

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.

 

Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

 

c. Retourzendingen en omruilingen

Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de volgende modaliteiten:

 

Retourzending binnen de 8 dagen naar het adres:

Nachtegaalstraat 52, 2060 Antwerpen, België

 

Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

 

Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggestuurd.

 

De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de Klant.


8. Aansprakelijkheid en Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving.

 

De Verkoper verschaft geen medische of psychologische hulpverlening van welke aard ook kan geen medische diagnoses of analyses stellen.

 

De Klant blijft zelf volledig en uitsluitend verantwoordelijk om zijn gezondheid en geschiktheid te bepalen om de aangekochte producten en/of diensten te gebruiken en voor de gevolgen van het correct dan wel verkeerd gebruik ervan (bijvoorbeeld fysische en/of psychische gebreken, voedselallergieën, etc.).

 

De Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard ook, voor schade ontstaan door of in verband met de geleverde producten of diensten, tenzij de Klant aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper.


9. Herroepingsrecht

Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de Klant een consument is. Is dat het geval, dan kan de Klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (de inbezitneming) van de goederen of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

a. Terugzending en terugbetaling

Deze paragraaf is enkel van toepassing in zoverre de aankoop betrekking heeft op goederen die niet gepersonaliseerd worden of op maat worden gemaakt.

 

Op Producten/diensten die op maat of gepersonaliseerd worden gemaakt is het herroepingsrecht niet van toepassing daar deze voorbereid of gemaakt zijn op maat van de Klant (bijvoorbeeld alle coaching- en/of trainingssessies en/of voedingsadviezen en/of maaltijdplannen voorbereid of gemaakt op maat van de Klant).

 

Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren.

 

De Klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra kosten. De kosten van terugzending blijven echter voor rekening van de Klant.

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de producten als deze nog geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat zijn, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van herverkoop.

 

De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van de goederen.

 

b. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

 

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden. De Klant erkent hierbij dat hij of zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst meteen wordt uitgevoerd.

 

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van diensten, dan stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de Verkoper de diensten meteen kan uitvoeren. De Klant erkent hierbij afstand te doen van zijn herroepingsrecht van zodra de Verkoper de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.


10. Gegevensbescherming

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.

 

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op de Website.


11. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.


12. Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

 

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

 

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

bottom of page